اجرای پوشش مقاوم به حریق فایرپروفینگ فاز 13 پارس جنوبی

مشخصات پروژه

نام پروژه:

فایرپروفینگ فاز 13 پارس جنوبی

مکان:

کنگان

تاریخ شروع:

اسفند 1391

تاریخ پایان:

دی 1398

میزان پیشرفت پروژه


70%

تامين متریال و اجرای پوششھای ضد حريق فاز 13 پارس جنوبی