اجرای پوشش مقاوم به حریق فایرپروفینگ پتروشیمی خارگ

مشخصات پروژه

نام پروژه:

فایرپروفینگ پتروشیمی خارگ

مکان:

جزیره خارک

تاریخ شروع:

اسفند 1392

تاریخ پایان:

دی 1398

میزان پیشرفت پروژه


70%

تامين متریال و اجرای پوششهای ضد حريق واحد LPG