اجرای پوشش مقاوم به حریق رنگ آمیزی پتروشیمی اروند

مشخصات پروژه

نام پروژه:

رنگ آمیزی پتروشیمی اروند

مکان:

بندر ماهشهر

تاریخ شروع:

اسفند 1388

تاریخ پایان:

دی 1398

میزان پیشرفت پروژه


0%

عمليات Marking & Coloring خطوط لوله کشی سایت پتروشيمی اروند