اجرای پوشش مقاوم به حریق فایرپروفینگ پتروشیمی رجال

مشخصات پروژه

نام پروژه:

فایرپروفینگ پتروشیمی رجال

مکان:

بندر ماهشهر

تاریخ شروع:

فروردین 1390

تاریخ پایان:

اسفند 1390

میزان پیشرفت پروژه


100%

تامين و اجراي پوششھای ضد حريق مخازن کروی