اجرای پوشش مقاوم به حریق فایرپروفینگ پالایشگاه درود-3 خارک

مشخصات پروژه

نام پروژه:

فایرپروفینگ پالایشگاه درود-3 خارک

مکان:

جزیره خارگ

تاریخ شروع:

اردیبهشت 1383

تاریخ پایان:

اسفند 1383

میزان پیشرفت پروژه


100%

تامين متریال و اجراي پوششھای ضد حريق پروژه درود-3 خارک