اجرای پوشش مقاوم به حریق فایرپروفینگ فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی

مشخصات پروژه

نام پروژه:

فایرپروفینگ فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی

مکان:

کنگان

تاریخ شروع:

دی 1390

تاریخ پایان:

اردیبهشت 1391

میزان پیشرفت پروژه


100%

تامين متریال پوششھای ضد حريق فاز6و7و8 پارس جنوبی