اجرای پوشش مقاوم به حریق فایرپروفینگ فازهای 15 و 16 پارس جنوبی

مشخصات پروژه

نام پروژه:

فایرپروفینگ فازهای 15 و 16 پارس جنوبی

مکان:

کنگان

تاریخ شروع:

دی 1390

تاریخ پایان:

شهریور 1393

میزان پیشرفت پروژه


100%

اجراي پوششھای ضد حريق اسکلتھای فلزی و تجھيزات فاز 15و16 پارس جنوبی