اجرای پوشش مقاوم به حریق فایرپروفینگ فازهای 15 و 16 پارس جنوبی

مشخصات پروژه

نام پروژه:

فایرپروفینگ فازهای 15 و 16 پارس جنوبی

مکان:

کنگان

تاریخ شروع:

دی 1390

تاریخ پایان:

دی 1398

میزان پیشرفت پروژه


80%

تامين متریال پوششھای ضد حريق فاز 15و16 پارس جنوبی