اجرای پوشش مقاوم به حریق عایق سرد فاز 13 پارس جنوبی

مشخصات پروژه

نام پروژه:

عایق سرد فاز 13 پارس جنوبی

مکان:

کنگان

تاریخ شروع:

مرداد 1391

تاریخ پایان:

دی 1398

میزان پیشرفت پروژه


80%

تامين متریال عایق سرد فاز13 پارس جنوبی