اجرای پوشش مقاوم به حریق فایرپروفینگ فازهای 22-24 پارس جنوبی

مشخصات پروژه

نام پروژه:

فایرپروفینگ فازهای 22-24 پارس جنوبی

مکان:

کنگان

تاریخ شروع:

اردیبهشت 1391

تاریخ پایان:

دی 1398

میزان پیشرفت پروژه


80%

تامين متریال و اجرای پوششھای ضد حريق