اجرای پوشش مقاوم به حریق عایق سرد فازهای 22-24 پارس جنوبی

مشخصات پروژه

نام پروژه:

عایق سرد فازهای 22-24 پارس جنوبی

مکان:

کنگان

تاریخ شروع:

آبان 1391

تاریخ پایان:

دی 1398

میزان پیشرفت پروژه


80%

تامين متریال عایق سرد فاز24-22 پارس جنوبی