اجرای پوشش مقاوم به حریق رنگ پالایشگاه میدان نفتی دارخویین اهواز

مشخصات پروژه

نام پروژه:

رنگ پالایشگاه میدان نفتی دارخویین اهواز

مکان:

دارخويين-اھواز

تاریخ شروع:

آبان 1385

تاریخ پایان:

اردیبهشت 1388

میزان پیشرفت پروژه


100%

اجراي رنگ آميزي خطوط لوله بين چاھھا و تجھيزات سر چاھی فاز 2 پلنت حوزه نفتی دارخوین