اجرای پوشش مقاوم به حریق رنگ خط لوله "24 ابوذر و "20 فروزان جزیره خارک

مشخصات پروژه

نام پروژه:

رنگ خط لوله "24 ابوذر و "20 فروزان جزیره خارک

مکان:

جزيره خارک

تاریخ شروع:

خرداد 1385

تاریخ پایان:

مهر 1385

میزان پیشرفت پروژه


100%

رنگ آميزي و نوار پيچي خط لوله "24 ابوذر و "20 فروزان جزیره خارک