اجرای پوشش مقاوم به حریق رنگ آمیزی مخازن فاز 3 پالایشگاه آبادان

مشخصات پروژه

نام پروژه:

رنگ آمیزی مخازن فاز 3 پالایشگاه آبادان

مکان:

آبادان

تاریخ شروع:

فروردین 1389

تاریخ پایان:

دی 1398

میزان پیشرفت پروژه


90%

رنگ آميزی خطوط لوله و مخازن فاز 3 پاالیشگاه آبادان