اجرای پوشش مقاوم به حریق رنگ آمیزی مخازن فاز 1 پارس جنوبی

مشخصات پروژه

نام پروژه:

رنگ آمیزی مخازن فاز 1 پارس جنوبی

مکان:

کنگان

تاریخ شروع:

اسفند 1386

تاریخ پایان:

شهریور 1387

میزان پیشرفت پروژه


100%

رنگ آمیزی مخازن فاز 1 پارس جنوبی