اجرای پوشش مقاوم به حریق رنگ آمیزی درود 3 پتروشیمی خارگ

مشخصات پروژه

نام پروژه:

رنگ آمیزی درود 3 پتروشیمی خارگ

مکان:

جزیره خارک

تاریخ شروع:

تیر 1382

تاریخ پایان:

مهر 1383

میزان پیشرفت پروژه


100%

اجراي عمليات رنگ آميزي و عايق کاری پروژه درود 3 خارک