اجرای پوشش مقاوم به حریق اسیدپروفینگ پتروشيمی اروند

مشخصات پروژه

نام پروژه:

اسیدپروفینگ پتروشيمی اروند

مکان:

بندر ماهشهر

تاریخ شروع:

اردیبهشت 1388

تاریخ پایان:

اردیبهشت 1390

میزان پیشرفت پروژه


100%

اسيد پروفينگ ،واتر پروفينگ ، اپوکسی کف و ستون ھا بتنی پتروشیمی اروند