اجرای پوشش مقاوم به حریق پروژه مسکونی زعفرانیه

مشخصات پروژه

نام پروژه:

پروژه مسکونی زعفرانیه

نام کارفرما:

مهندس لواسانی

مکان:

زعفرانیه

متراژ:

25000متر مربع

تاریخ شروع:

تیر 1397

تاریخ پایان:

شهریور 1397

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق