اجرای پوشش مقاوم به حریق پارکینگ طبقاتی تندیس شیراز

مشخصات پروژه

نام پروژه:

پارکینگ طبقاتی تندیس شیراز

نام کارفرما:

شرکت ساختمانی هلال ایرانیان

مکان:

شیراز

متراژ:

20000متر مربع

تاریخ شروع:

آذر 1394

تاریخ پایان:

اسفند 1394

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق