اجرای پوشش مقاوم به حریق مشهد مال

مشخصات پروژه

نام پروژه:

مشهد مال

نام کارفرما:

شرکت پایدار پی سازه

مکان:

مشهد

متراژ:

200000متر مربع

تاریخ شروع:

تیر 1396

تاریخ پایان:

دی 1396

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق