اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان 16 بخارست

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان 16 بخارست

نام کارفرما:

مهندس همتی و شرکاء

مکان:

بخارست

متراژ:

8000متر مربع

تاریخ شروع:

آذر 1394

تاریخ پایان:

دی 1394

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق