اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان پردیس نور

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان پردیس نور

نام کارفرما:

شرکت مبین سازه پارند

مکان:

خیابان آیت الله کاشانی

متراژ:

51000متر مربع

تاریخ شروع:

بهمن 1394

تاریخ پایان:

اردیبهشت 1395

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق