اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان هلنا

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان هلنا

نام کارفرما:

مهندس امیدوار

مکان:

تهرانپارس

متراژ:

1000متر مربع

تاریخ شروع:

آذر 1394

تاریخ پایان:

دی 1394

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق