اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان مسکونی مهتاب

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان مسکونی مهتاب

نام کارفرما:

مهندس حسن نعیمی

مکان:

تجریش

متراژ:

6000متر مربع

تاریخ شروع:

مهر 1398

تاریخ پایان:

دی 1398

میزان پیشرفت پروژه


80%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق