اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان مریم

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان مریم

نام کارفرما:

مهندس جواهرچی

مکان:

الهیه

متراژ:

9000متر مربع

تاریخ شروع:

اردیبهشت 1395

تاریخ پایان:

خرداد 1396

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق