اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان مرکزی بیمه رازی (جهان کودک)

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان مرکزی بیمه رازی (جهان کودک)

نام کارفرما:

شرکت سرمایه گذاری تات

مکان:

چهار راه جهان کودک

متراژ:

45000متر مربع

تاریخ شروع:

اسفند 1394

تاریخ پایان:

دی 1398

میزان پیشرفت پروژه


90%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق