اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان ظفر

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان ظفر

نام کارفرما:

شرکت کانرود

مکان:

ظفر

متراژ:

5000متر مربع

تاریخ شروع:

مرداد 1394

تاریخ پایان:

مرداد 1394

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق