اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان روشنگر

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان روشنگر

نام کارفرما:

مجتمع فرهنگی روشنگر

مکان:

شهرک غرب

متراژ:

10000متر مربع

تاریخ شروع:

دی 1398

تاریخ پایان:

دی 1398

میزان پیشرفت پروژه


0%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق