اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان دروس

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان دروس

نام کارفرما:

مهندس افشین فر

مکان:

دروس

متراژ:

2000متر مربع

تاریخ شروع:

اردیبهشت 1395

تاریخ پایان:

اردیبهشت 1395

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق