اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان دانشکده هنر تبریز

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان دانشکده هنر تبریز

نام کارفرما:

دانشکده هنر اسلامی تبریز

مکان:

تبریز، دانشکده هنر

متراژ:

22000متر مربع

تاریخ شروع:

اسفند 1393

تاریخ پایان:

آذر 1394

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق