اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان خدامی

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان خدامی

نام کارفرما:

سرمایه گستر ارغوان

مکان:

خدامی

متراژ:

15000متر مربع

تاریخ شروع:

خرداد 1396

تاریخ پایان:

دی 1396

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق