اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان جهانتاب

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان جهانتاب

نام کارفرما:

مهندس همتی و شرکا

مکان:

مطهری

متراژ:

20000متر مربع

تاریخ شروع:

دی 1394

تاریخ پایان:

اسفند 1394

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق