اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان جنبی روزنامه اطلاعات

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان جنبی روزنامه اطلاعات

نام کارفرما:

شرکت نماد سازه جنوب

مکان:

خیام

متراژ:

22000متر مربع

تاریخ شروع:

شهریور 1395

تاریخ پایان:

اردیبهشت 1396

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق