اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان تجاری-اداری فرمانیه

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان تجاری-اداری فرمانیه

نام کارفرما:

شرکت ارزش آفرینان آینده

مکان:

فرمانیه

متراژ:

55000متر مربع

تاریخ شروع:

مرداد 1395

تاریخ پایان:

آبان 1396

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق