اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان تجاری-اداری رزمال

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان تجاری-اداری رزمال

نام کارفرما:

شرکت دیزل ساز

مکان:

اتوبان شهید خرازی

متراژ:

200000متر مربع

تاریخ شروع:

مهر 1394

تاریخ پایان:

شهریور 1397

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق