اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان بهاران

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان بهاران

نام کارفرما:

مهندس همتی و شرکاء

مکان:

وزرا

متراژ:

9000متر مربع

تاریخ شروع:

دی 1394

تاریخ پایان:

اسفند 1394

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق