اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان الهیه

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان الهیه

نام کارفرما:

مهندس مهدی زاده

مکان:

الهیه - استانبول

متراژ:

3000متر مربع

تاریخ شروع:

خرداد 1395

تاریخ پایان:

دی 1395

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق