اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان اداری حامی ایرانیان

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان اداری حامی ایرانیان

نام کارفرما:

شرکت مشاوره ای حامی ایرانیان

مکان:

آزادی

متراژ:

3500متر مربع

تاریخ شروع:

خرداد 1398

تاریخ پایان:

دی 1398

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق