اجرای پوشش مقاوم به حریق ساختمان آبعلی

مشخصات پروژه

نام پروژه:

ساختمان آبعلی

نام کارفرما:

فولاد ساختمان ایستا

مکان:

آبعلی

متراژ:

10000متر مربع

تاریخ شروع:

مرداد 1393

تاریخ پایان:

آبان 1393

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق