اجرای پوشش مقاوم به حریق بیمارستان غرب تهران (آتیه 2)

مشخصات پروژه

نام پروژه:

بیمارستان غرب تهران (آتیه 2)

نام کارفرما:

شرکت پزشکی طلوع آتیه غرب

مکان:

شهرک غرب

متراژ:

180000متر مربع

تاریخ شروع:

اردیبهشت 1397

تاریخ پایان:

دی 1398

میزان پیشرفت پروژه


70%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق