اجرای پوشش مقاوم به حریق برج اداری الهیه

مشخصات پروژه

نام پروژه:

برج اداری الهیه

نام کارفرما:

شرکت سرمایه گذاری تات

مکان:

الهیه

متراژ:

100000متر مربع

تاریخ شروع:

اردیبهشت 1395

تاریخ پایان:

خرداد 1396

میزان پیشرفت پروژه


100%

طراحی، تامین متریال و اجرای پوشش های مقاوم به حریق