اجرای پوشش مقاوم به حریق رنگ آمیزی درود 3 پتروشیمی خارگ​ - پوشش مقاوم به حریق (آتشپاد) - گروه مهندسی بتا

اجرای پوشش مقاوم به حریق رنگ آمیزی درود ۳ پتروشیمی خارگ

میزان پیشرفت پروژه
۰%