دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

 

نام پروژه: ساختمان مسکونی دروس

 

نام کارفرما: بخش خصوصی

 

محل پروژه: دروس

 

متراژ: 2.000 متر مربع  

 daroos