دوشنبه 28 اسفند 1396 Monday 19 March 2018 2 رجب 1439

 

 

نام پروژه: ساختمان اداری جهانتاب

 

نام کارفرما: بخش خصوصی

 

محل پروژه: خیابان مطهری

 

متراژ: 20.000 متر مربع

 asli jahantab